Laman

Blog Soal CPNS

Komite Sekolah


BERITA ACARA

PENETAPAN DAN PEMILIHAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH (KOMSEK)
MASA BHAKTI 2011-2015, SD NEGERI KARANGANYAR 04

Pada hari ini    S a b t u   tanggal   nol tiga   bulan   Desember   tahun   dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah membentuk pengurus Komite Sekolah SD Negeri Karanganyar 04 masa bhakti 2011 - 2015 dengan susunan dan personalianya sbb. :
K e t u a                                 : MOH. AL HADI
Wakil Ketua                           : G I S  R I
Sekretaris                              : MARSA’ID, S.Pd.I
Bendahara             I               : A N T O K
Bendahara             II              : IMAM ASYROFI
Anggota                                 : 1. F I T  R I
                                               2. E R L I
Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dima’lumi sebagaimana mestinya.
                                                                                        Ditetapkan di   : Karanganyar
                                                                                        Pada tanggal    : 03 Desember 2011
Kepala Sekolah,

H A R I Y A N I ,  S.Pd
NIP. 19530912 197702 2 002

Tidak ada komentar:

Posting Komentar